Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 289, 17 Νοέμβριος 1986