Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 13, 15 Ιανουάριος 2005