Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, CA 176, 24 Ιούλιος 2002