Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 287, 30 Σεπτέμβριος 2011