Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 175, 05 Ιούλιος 2007