Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 43, 23 Φεβρουάριος 1990