Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, CE 296, 06 Δεκέμβριος 2006