Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 311, 27 Νοέμβριος 2003