Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 384, 31 Δεκέμβριος 1994