Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 193, 29 Ιούλιος 2000