Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 125, 6 Μάιος 1994