Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 65, 23 Μάρτιος 1995