Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 21, 25 Ιανουάριος 1994