Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 207, 7 Αύγουστος 1984