Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 212, 10 Αύγουστος 1987