Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 156, 13 Ιούνιος 1997