Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 218, 14 Ιούλιος 1998