Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3274/88 της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 1988 περί καθορισμού συμπληρωματικών ποσών για ζώντα και σφαγμένα πουλερικά