Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 180, 10 Ιούλιος 2002