Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 144, 15 Μάιος 1998