Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 34, 8 Φεβρουάριος 2012