Χορήγηση συνδρομής τοΟ Τμήματος ΠροσανατολισμοΟ τοϋ ΕΓΤΠΕ (κανονισμός (ΕΟΚ) apiS. 1362/78 τοΟ Συμβουλίου) — Δεύτερη μερίδα 1981