Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 392, 31 Δεκέμβριος 1987