Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 149, 14 Ιούνιος 2008