Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 20, 25 Ιανουάριος 1983