Διάταξη του προέδρου του τρίτου τμήματος του Δικαστηρίου της 13ης Δεκεμβρίου 1988 στην υπόθεση 321/88 R. Jiirgen Sparr κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Άρνηση αδείας συμμετοχής σε διαγωνισμό)