Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, CA 354, 8 Οκτωβρίου 2014