Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 169, 19 Ιούλιος 1995