Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 323, 26 Νοέμβριος 1997