Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 284, 29 Σεπτέμβριος 1992