Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 146, 15 Ιούνιος 1990