88/484/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 26ης Ιουλίου 1988 που τροποποιεί την απόφαση 88/189/ΕΟΚ της Επιτροπής της 16ης Μαρτίου 1988 για τον καθορισμό των συνολικών ποσοτήτων στο πλαίσιο του προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας για το 1988 και για την κατάρτιση του καταλόγου των προϊόντων που θα χορηγηθούν ως επισιτιστική βοήθεια