Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 258, 5 Σεπτέμβριος 1996