Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 126, 16 Μάιος 1990