Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 10, 16 Ιανουάριος 1992