Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 89/2003, της 11ης Ιουλίου 2003, για τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ (τεχνικοί κανόνες, πρότυπα, δοκιμές και πιστοποίηση) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ