Απόφαση της Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 1982 περί καθορισμού της μέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή κριθής στα πλαίσια της δημοπρασίας πού αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1520/82