Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 259, 11 Σεπτέμβριος 1999