Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 333, 9 Δεκέμβριος 1995