Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 319, 12 Δεκέμβριος 1986