Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 232, 17 Σεπτέμβριος 2004