Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 325, 8 Δεκέμβριος 2011