Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 316, 7 Δεκέμβριος 1985