Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 304, 30 Οκτώβριος 1986