Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 333, 24 Νοέμβριος 2000