Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 342, 30 Δεκέμβριος 1994