Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 306, 23 Νοέμβριος 1982