Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 96, 12 Απρίλιος 2003