Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 78, 25 Μάρτιος 1988