Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 44, 22 Φεβρουάριος 1993